Činnosti

Aké činnosti budú zahrnuté?

Prieskum potrieb o úrovni znalostí cieľových skupín o hlavných aspektoch, týkajúcich sa energetickej efektívnosti a plánovanie v rámci obnoviteľných zdrojov energie: technické, finančné a regulačné, definovanie rozsahu a štruktúry vzdelávacích programov, zameraných na lokálne a regionálne orgány. 60-hodinové školenia na OZE a 40-hodinové školenia na EE s dôrazom na energetické manažérske systémy sa budú konať v každej krajine. Tie budú predstavovať prípravnu fázu experimentovania EMS – EMS adaptované na miestne potreby sa budú uplatňovať po dobu 10-12 mesiacov v každej krajine.

Budú vypracované potenciálne mapy OZE a EE a štúdie uskutočniteľnosti. Prostredníctvom RES a EE potenciálnych máp, budú identifikované najzaujímavejšie a sľubné príležitostí pre projekty obnoviteľných zdrojov energie a investície do EE. Definované investície budú ďalej upresnené podľa štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bude obsahovať technické a ekonomické špecifiká, analýzu vplyvov na životné prostredie, analýzu legislatívnych obmedzení, finančné možnosti. Akčné plány pre oblasti, založené na predbežných analýzach, budú vypracované v úzkej spolupráci s miestnymi úradmi.

Rozsiahla komunikácia a šírenie informácií (podujatia, bulletiny, články, brožúry, atď) majú za cieľ zvýšiť povedomie o OZE a EE príležitostiach a propagovať zistenia z projektu medzi hlavnými zainteresovanými stranami, miestnymi úradmi a potenciálnymi investormi v priebehu celého projektu.

Jointly for our common future