Výstupy

Brožúry obnoviteľných zdrojov energií

Cieľom publikácií je predstaviť hlavné výsledky vytvorené v priebehu riešenia projektu Ener Supply so zameraním na mapy a hlavné myšlienky štúdií uskutočniteľnosti na Slovensku, konkrétne pre vytypované územie Košického samosprávneho kraja.

Brožúra obnoviteľné zdroje energie
Brožúra obnoviteľné zdroje energie – mapy a štúdie uskutočniteľnosti

_____

Nové číslo časopisu ENER SUPPLY / ENER SUPPLY Newsletter

V apríli vyšlo tretie a zároveň posledné číslo časopisu ENER SUPPLY. Na nasledujúcich odkazoch je možné si aktuálne čísla časopisu stiahnuť v slovenskej a anglickej verzii.

Apríl/2012 (April/2012)

_____

Manuál o obnoviteľných zdrojoch energie / Renewable energy sources handbook

Medzi výstupy projektu ENER SUPPLY patrí aj manuál o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorý je venovaný biomase, geotermálnej energii, vodnej a veternej energii. Manuál je dostupný vo všetkých jazykoch jednotlivých partnerov projektu a na nasledujúcom odkaze je možné stiahnuť slovenskú verziu manuálu.

Manual o OZE (SK)

_____

Článok o medzinárodnom projekte ENER SUPPLY v Sninských novinách / Article about international project ENER SUPPLY in regional newspaper Sninské noviny

22. februára 2012 bol v Sninských novinách uverejnený článok o medzinárodnom projekte Ener Supply aj s ukážkou čiastkového výstupu v podobe mapy potenciálu biomasy v Košickom kraji. V článku sú uvedené aj odkazy na stránky, kde sa postupne zverejňujú výsledky projektu.

Odkaz na noviny s publikovaným článkom.

_____

Reportáž o obnoviteľných zdrojoch energie a projekte ENER SUPPLY v TV Región / Reportage about RES and project ENER SUPPLY in TV Region

25. novebra 2011 sa nakrúcala reportáž o obnoviteľných zdrojoch energie a projekte ENER SUPPLY v televízii východného Slovenska TV Región. Rozhovor bol vedený s expertmi z projektu ENER SUPPLY, s doc. Ing. Žofiou Kuzevičovou, PhD. a doc. Ing. Radimom Rybárom, PhD. Reportáž bola odvysielaná 5. decembra 2011 a naďalej je zverejnená aj v archíve TV Región na nasledujúcom odkaze: www.regiontv.eu

_____

Časopis ENER SUPPLY / ENER SUPPLY Newsletter

Apríl/2012 (April/2012)
November/2011
(November/2011),
Máj/2010
(May/2010)

_____

Dni energie – séria seminárov, besied a workshop k téme obnoviteľné zdroje energií a energetická efektívnosť / Energy Day – set of seminars, gabfests and workshop about RES and energy efficiency

Podujatie Energy Day prebiehalo v dňoch 7. – 10. novembra 2011 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach a na Pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Počas tohto podujatia dňa otvorených dverí bol pripravený workshop, vyžiadané prednášky odborníkov z oblasti obnoviteľných zdrojov energií a energetickej bezpečnosti a beseda v rámci riešenia medzinárodného projektu ENER-SUPPLY. Preberali sa i konkrétne témy ako: Zdroje energie v súvislostiach (prednášateľ – Doc. Ing. Radim Rybár, PhD., TUKE), Racionalizácia spotreby energie v budovách (prednášateľ – Doc. Ing. Peter Tauš, PhD., TUKE), Odpadové hospodárstvo – integrovaný systém nakladania s odpadmi (prednášateľ – Ing. Anna Makatúrová, KOSIT, a.s) a iné.

Články na stiahnutie:

Demjanová – Naščáková:_Former available RES studies …_____

Festival vedy – Noc výskumníkov na Slovensku 2011 / Festival of science – Night of scientists in Slovakia 2011 (national event)

Dňa 23.09.2011 sa konal v poradí už 7. ročník európskeho podujatia Festival vedy – Noc výskumníkov na Slovensku 2011. Slovensko sa zapojilo 5-krát a Košického druhého ročníka sa zúčastnila aj Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohos-podárska fakulta v Košiciach. Okrem iného bol širokej verejnosti predstavený projekt Ener Supply a výsledky jeho riešenia. Diskutovalo sa o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej efektívnosti. Na prezentáciu pozitívne reagovala aj regionálna televízia, ktorá v budúcnosti plánuje pripraviť reportáž na tému OZE a Ener Supply.

_____

Odborný seminár: Energetická bezpečnosť a klimatické zmeny/ Specialized seminar: Energy safety and climatic changes (national event)

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku organizovala dňa 22.09.2011 v Košiciach odborný seminár s názvom Energetická bezpečnosť a klimatické zmeny. Cieľom odborného seminára s účasťou zástupcov z Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Košického samosprávneho kraja, energetických, výskumných a iných inštitúcií, bolo diskutovať o energetickej politike SR, využívaní OZE, klimatických zmenách, skúsenostiach z riešených projektov a pod. Odborného seminára sa zúčastnili i zástupcovia Ekonomickej univerzity, Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach so zámerom prezentovať riešenie projektu Ener Supply.

_____

Stretnutie v Sofii / Meeting in Sofia

On 10th and 11th of May 2011 was held the 4th Steering Committee Meeting of the project ENER-SUPPLY. The meeting took place in Sofia, Bulgaria and it was hosted by the Bulgarian Partner — Black Sea Regional Energy Centre.
The meeting was attended by all project partners. Both the activities from the last 6 months and the future outcomes were discussed. Some of the main topics were the setting up of maps of the RES potential for the chosen territories in each country, the implementation of Energy Management System (EMS), the organization of future events and communication with the stakeholders.
During one of the days, a workshop on feasibility studies of RES projects was organized. The project partners became familiar with the methodology to develop a feasibility study and discussed the particular software tool and information to be used in their studies.

_____

Iné príspevky (other papers)

MOŽNOSTI VYUŽITIA BIOPLYNU A POTENCIÁL JEHO ZÍSKAVANIA NA SLOVENSKU – BIOGAS UTILIZATION AND POTENTION OF ITS AQUISITION IN SLOVAKIA (príspevok)
bližšie informácie tu (more informations)

_____

V. seminár – WP3 (5th seminar – WP3)

V sobotu, dňa 29. januára 2011 sa uskutočnil piaty seminár projektu ENER SUPPLY v rámci pracovného balíka WP3.

PROGRAM
January 29th  2011 (Saturday)
08.00 – 10:00 Economic problems associated with the use of RES – quantify the costs and logistics
10.00 – 10:30 Discussion and coffee break
10:30 – 12:30 Selected possibilities of gaining financial sources in Slovak Republic for projects focused on energy efficiency
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 15:30 Projects supporting  energy efficiency and geotermal energy
15:30 – 16:00 Discussion and coffee break
16:00 – 18:00 Geotermal resources in Košice region – conclusions

_____

Prednáška: Energetický audit (Lecture: Energy audit)

V dňoch 28. februára a 1. marca 2011 na Slovensko pricestovala energetická inžinierka Fotini Karamani, CRES (The Centre for Renewable Energy Sources and Saving), Grécko. Počas svojej návštevy mala dvojdňovú prednášku na tému Energetický audit v priestoroch Podnikohovospodárkej fakulty so sídlom v Košiciach.

Prednáška: Energetický audit (prednáška), Introduction to energy auditing and energy managment (pdf), Audit method (pdf)

_____

Prednáška: Energetická rovnováha (Lecture: Energy balance)

V dňoch 3. – 4. februára 2011 sa uskutočnili v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach prednášky z oblasti Energetiky na tému Energetická rovnováha. Prednášajúcim bol Daniele Forni, Univerzita v Ancone (Universita´Politecnica delle Marche), FIRE (Italian Federation for Rational use of Energy), Taliansko

Názov prednášky: The energy balance (prednáška)

_____

Návšteva hlavného partnera z Talianska (Visit main partner from Italia)

V dňoch 21. – 23. januára 2011 prišiel na Slovensko hlavný partner projektu ENER SUPPLY Marco Caponigro z Talianska. Pri tejto príležitosti ho privítal vedúci projektu na Slovensku, dekan Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach Dr.h.c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.  Programom jeho návštevy boli semináre na tému: ENERGETIKA – Energy management system (EMS).

Názov prednášky WP 4: Experimentation EMS (prednáška)


_____

Týždeň vedy a techniky na Slovensku (Week of science and technology in Slovakia)

Správa o podujatí (WP2 Report)

V dňoch 29.11. – 3.12.2010 prebehol projekt “Týždeň vedy a techniky na Slovensku”, v rámci ktorého sa uskutočnili v Košiciach a v Michalovciach prednášky týkajúce sa energetickej politiky Európskej únie. O tomto projekte vyšla správa v denníku Korzár, ako aj krátka správa v miestnych televíznych novinách. Jednotlivé výstupy sú uvedené nižšie:

Andrejčíková Mária: Energetická politika EÚ – otázky súvisiace s nevyužitými príležitosťami. (prednáška)

Gajdoš Jozef: Ekonomické aspekty obnoviteľných zdrojov energie. (prednáška)

Ručinský Rastislav: Vybrané možnosti získavanie finančných prostriedkov v Slovenskej republike na projekty zabezpečujúce energetickú efektívnosť. (prednáška)

Andrejovský Pavol: Podpora regionálnych energetických politík – medzinárodný vedecký projekt „ENER SUPPLY“. (prednáška)

Rybár Radim: Postavenie energetiky v spoločnosti – možnosti uplatnenia OZE. (prednáška 1/2, prednáška 2/2)

Tauš Peter: Potenciál dendromasy v okrese Sobrance. (prednáška)

Jana Naščáková: Obnoviteľné zdroje energií a energetická efektívnosť – podpora regionálnych energetických politík. (prednáška)

Tlačová správa (Press report): Korzár, 15.12.2010

_____

IV. seminár – WP3

V dňoch 1. – 2. decembra 2010 sa uskutočnil IV. seminár projektu ENER SUPPLY v rámci pracovného balíka WP3. Tento seminár sa uskutočnil sčasti v Košiciach a sčasti v Michalovciach.

December 1st  2010 (Wednesday) Košice
13:00 – 15:00 Position of energetics in society – the possibility of applying renewable energy sources (wind, hydro, biomass)
The potential of biomass in the selected region
15:00 – 15:30 Discussion and coffee break
15:30 – 17:30 Position of energetics in society and possibilities of application RES focused on geotermal energy
Energy policy EÚ – issues related to missed opportunities

December 2nd  2010 (Thursday) Michalovce
08.00 – 08.30 Opening and Project ENER-SUPPLY, information
08.30 – 10:30 Potential of energy crops in eastern Slovakia
Biogas Plant and possibilities of its use
10.30 – 11:00 Discussion and coffee break
11:00 – 13:00 Geotermal energy in Košice region  - Jozef Gajdoš, Rastislav Ručinský

_____

II. a III. seminár – WP3

V dňoch 23. – 24. sa uskutočnil dvojdňový seminár k projektu ENER SUPPLY v Štrbe, ktorý prebiehal paralelne s konferenciou. Tento seminár bol zameraný na obnoviteľné zdroje a energetickú efektívnosť.

September 23rd 2010 (Thursday) – Štrba
08.00 – 08.30 Opening and Project ENER-SUPPLY, information
08.30 – 09:30 Impact of economic crisis on the use and support of renewable energy sources
09.30 – 10:30 RES legislation and Slovak Law
10.30 – 11:00 Discussion and coffee break
11:00 – 12:00 Covenant of mayors
12:00 – 13:00 Support for producers of renewable energy in the EU and in Slovakia
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Economics of energy production from renewable resources and conditions for efficient operation of biogas plant
16:00 – 16:30 Discussion and coffee break
16:30 – 18:30 Economical assessment of RES investments

September 24th 2010 (Friday) – Štrba
08.00 – 08.30 Opening and Project ENER-SUPPLY, information
08.30 – 10:30 Potencial of biomass in Kosice self governing region
10.30 – 11:00 Discussion and coffee break
11:00 – 13:00 Potential and possibilities of usage of biomass for energy purposes
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Geotermal energy in Košice region
16:00 – 16:30 Discussion and coffee break
16:30 – 18:30 Geotermal energy in Košice region

_____

Medzinárodná vedecká konferencia: Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR – systém manažérstva kvality v školstve 2010 (International Conference: Quality of education at the High Education – Quality Management System in Education 2010)

Správa z konferencie (Report from conference)

Konferencia sa konala v dňoch 23. – 24. septembra 2010 v Štrbe pod záštitou Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave. Konferencia bola zameraná na pomoc manažmentom a zodpovedným pracovníkom vzdelávacích inštitúcií zorientovať sa v problematike efektívne riadenej organizácie a dať návod na budovanie účinných nástrojov riadenia a ďalší rozvoj inštitúcie.

V rámci konferenčných prednášok boli odprezentované ako aj publikované priebežné výsledky projeku ENER SUPPLY:

Gajdoš Jozef – Andrejovský Pavol – Ručinský Rastislav: Obnoviteľné zdroje energie – špecifikácia projektu ENER SUPPLY na Slovensku (prezentácia, príspevok)

Naščáková Jana – Pčolinská Lenka: Moderné prístupy a perspektívy rozvoja predmetov vyučovaných Katedrou marketingu a obchodu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach (príspevok)

Pčolinská Lenka - Naščáková Jana: Celoživotné vzdelávanie ako nástroj zvyšovania kvality života spoločnosti so zameraním na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energií. (príspevok)

_____

I. seminár – WP3

Dňa 13. septembra 2010 sa uskutočnil prvý seminár projektu ENER SUPPLY, ktorého účastníkmi boli aj partneri z Poľska – Politechnika Czestochowa. Program sa niesol v duchu výmeny informácií z oblasti využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie.

September 13th 2010 (Monday) – Košice
08.00 – 08.30 Opening and Project ENER-SUPPLY, information
08.30 – 10:30 RES potencial in east Slovakia. Biomass potencial
10.30 – 11:00 Discussion and coffee break
11:00 – 13:00 RES legislation. Factors to consider before realization of investment to biogass station
13:00 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:00 Economical assessment of RES investments
16:00 – 16:30 Discussion and coffee break
16:30 – 18:30 Assessment of potential for energy utilization of biomass

_____

Medzinárodná vedecká konferencia: Inovatívne technológie pre efektívne využitie biomasy v energetike 2009

V dňoch 18. – 20. novembra 2009 sa uskutočnila na Zemplínskej Šírave a v centre bioenergie VVICB Kapušany Medzinárodná vedecká konferencia k problematike obnoviteľných nosičov energie. V rámci projektu ENER SUPPLY odznela prednáška a boli publikované príspevky riešiteľov tohto projektu:

Naščáková Jana: Obnoviteľné zdroje energií a energetická efektívnosť – podpora regionálnych energetických politík. (prezentácia)

Šariková Danica – Fecák Peter – Naščáková Jana: Náklady a výnosy pri pestovaní sóje fazuľovej v závislosti od spôsobu obrábania pôdy. (príspevok)

Porvaz Pavol – Naščáková Jana – Kotorová Dana – Kováč Ladislav: Poľné plodiny ako zdroj biomasy na energetické využívanie v podmienkach Slovenska. (príspevok)

Kocák Vladimír – Marcin Andrej – Naščáková Jana – Porvaz Pavol: Podpora producentov energie z obnoviteľných zdrojov v EÚ a na Slovensku. (príspevok)

Naščáková Jana – Mati Rastislav – Kotorová Dana – Kocák Vladimír: Výroba energie z obnoviteľných zdrojov a podmienky pre efektívnu prevádzku bioplynovej stanice. (príspevok)

Naščáková Jana – Sotáková Mária: Vplyv ekonomickej krízy na využívanie a podporu obnoviteľných zdrojov energií. (príspevok)

Andrejovský Pavol – Bobková Denisa: Možnosti využívania biomasy na energetické účely. (príspevok)

Kropková Zlata: Súčasný stav a vývoj využívania biomasy v krajinách V4. (príspevok)

Tkáč Michal – Naščáková Jana: Obnoviteľné zdroje energií a energetická efektívnosť – podpora regionálnych energetických politík. (príspevok)

Jointly for our common future