Ciele

Čo je ENER-SUPPLY ?

V juhovýchodnej Európe (SEE), transfer, experimentovanie a posilnenie know-how týkajúce sa používania a výroby energie, po dobrom plánovaní a využití vhodných metód riadenia, sú dôležité pre zlepšenie energetickej bilancie krajín. Projekt ENER-SUPPLY bude pomáhať miestnym orgánom v týchto činnostiach, najmä vo vzťahu k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a realizácie opatrení energetickej účinnosti (EE).

Medzi hlavné činnosti projetku patria:

  1. Odovzdávanie poznatkov o využívaní OZE zo skúsených krajín partnerom a miestnym orgánom z menej skúsených krajín.
  2. Experimentovanie osvedčených postupov energetických manažérskych systémov (EMS), vrátane zavedenia pojmu EMS, testovanie a hodnotenie realizácie EMS vo vybraných miestnych územiach.
  3. Podpora EE a OZE investícií na území, a to prostredníctvom: vypracovania máp potenciálu OZE, štúdií uskutočniteľnosti pre EE a OZE, identifikácie možností financovania a propagácie týchto výsledkov potenciálnym investorom.

Projekt ENER-SUPPLY je financovaný z programu EÚ Programu medzinárodnej spolupráce juhovýchodnej Európy. Je to spoločné úsilie 14 partnerov z 11 spomínaných krajín, na čele s mestom Potenza, Taliansko. Projekt začal v apríli 2009 a skončí v marci 2012.

Aké sú ciele projektu?

Orgány verejnej správy by mohli viesť k zmenám smerom k udržateľnej produkcii a využívania energie a k podpore energetickej efektívnosti (EE) a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Cieľom projektu ENER-SUPPLY je posilniť činnosť miestnej správy v spomínaných krajinách v oblasti EE a OZE.

Špecifické ciele projektu sú:

  1. rozvíjať kapacity miestnej správy v oblasti EE, vrátane energetických auditov v stavebníctve a priemysle, štúdie uskutočniteľnosti opatrení pre EE, finančné zdroje a systémy, energetické manažérske systémy, právne predpisy EÚ a vypracovanie akčných plánov EE;
  2. rozvíjať kapacity miestnej správy v oblasti EE, vrátane energetických auditov v stavebníctve a priemysle, štúdie uskutočniteľnosti pre opatrenia EE, finančné zdroje a systémy, energetické manažérske systémy,právne predpisy EÚ a vývoj akčných plánov EE;
  3. pritiahnuť súkromné a verejné investície v oblasti EE a OZE vo vybraných územiach.
Jointly for our common future